dimecres, 23 de juny de 2010

Vocabulari

A
Acid free: lliure d'àcid. Un objecte-paper amb PM inferior a 7,0.
Acid free: libre de ácido. Un objeto-papel con PM inferior a 7,0.

Acordió:
Enquadernació amb dos sub-apartats:
1- Es fa el “llom” amb uns plecs en zig-zag i a aquests se li encolen les pàgines (imatge central).
2- Es basa en el plegat continu de paper, una pàgina en una adreça, la següent pàgina en l'adreça oposada (imatge inferior)
Acordeón:
Encuadernación con dos sub-apartados:
1- Se hace el “lomo” con unos pliegues en zig-zag y a estos se le encolan las páginas (imagen central).
2- Se basa en el plegado continuo de papel, una página en una dirección, la siguiente página en la dirección opuesta (imagen inferior)


Album ring Binder: àlbum amb anelles.
Album ring Binder: álbum con anillas.

Alcohol Ink: Tinta a base d'alcohol. És de secat ràpid. S'utilitza en superfícies no poroses (metall, vidre,plàstic...)
Alcohol Ink: Tinta a base de alcohol. Es de secado rápido. Se utiliza en superficies no porosas (metal, vidrio, plástico...) 


ATC Artist Trading Card: targetes de 6,5cm x 9cm de tècnica lliure.
ATC Artist Trading Card: tarjetas de 6,5cm x 9cm de técnica libre.B
Background: fons de pàgina. Disseny del paper que usarem com a fons, que servirà de segon pla en el conjunt de la pàgina.
Background: fondo de pagina. Diseño del papel que utilizaremos como fondo, que servirá de segundo plano en el conjunto de la página.

Bloc acrílic: Suport en metacrilat transparent que permet enganxar temporalment els segells acrílics per poder-los utilitzar.
Bloque acrílico: Apoyo en metacrilato transparente que permite enganchar temporalmente los sellos acrílicos para poderlos utilizar.

Brads: rebladures
Brads: remaches
Buttons: botons.
Buttons: botones.

Butxaca: Contenidor fet amb paper plegat on hi pots posar una etiqueta, una foto , un record,…
Bolsillo: Contenedor hecho con papel plegado donde puedes poner una etiqueta, una foto , un recuerdo,…

C
Canvas: combinació de llenç amb tècniques de scrap.
Canvas: combinación de lienzo con técnicas de scrap.


Cardstock: cartolines.
Cardstock: cartulinas.Chalks: són com unes ombres d'ull (d'aspecte) i s'utilitzen amb uns aplicadors semblants o amb esponges (les esponges de bebè millor que les de maquillatge).
Es poden fer servir pera envellir (com les distress).
Acolorir (en sec o en mullat)
I per fer fons són molt xules perquè es fixen a la Versamark i podem fer efectes molt bonics.
Chalks: son como unas sombras de ojo (de aspecto) y se utilizan con unos aplicadores parecidos o con esponjas (las esponjas de bebé mejor que las de maquillaje).
Se pueden hacer servir pera envejecer (como las distress).
Colorear (en seco o en mojado)
Y para hacer fondos son muy chulas porque se fijan a la Versamark y podemos hacer efectos muy bonitos.


Charms: penjolls metàl.lics
Charms: colgantes metálicos


Chipboard: formes variades troquelas en cartró.
Chipboard: formas variadas troqueladas en cartón.Clean & Simple: tècnica que consisteix en realitzar els nostres treballs amb pocs elements decoratius.
Clean & Simple: técnica que consiste en realizar nuestros trabajos con pocos elementos decorativos.


Craquelar:
Consiste en forzar la aparición de grietas sobre la superficie pintada.
1º Escogemos dos pinturas que contrasten una sobre la otra
2º Damos una base con una de ellas y dejamos secar.
3º Extendemos el gel o líquido craquelador, según las indicaciones de cada fabricante y dejamos secar.
4º Se da una segunda capa, en este caso la segunda pintura , sin aplicar dos veces en el mismo sitio.
Como veis en la imagen, se puede aplicar sobre un sin fin de superficies, como muebles, uñas y por supuesto nuestros trabajos de scrap!


Crop: trobades d'scraperes per compartir, treballs, idees...
Crop: encuentros de scraperas para compartir, trabajos, ideas...

Crop-a-dile: eina per realitzar forats i posar traus.
Crop-a-dile: herramienta para realizar agujeros y poner ojales.


D

Design Team: "Equip creatiu",  equip de persones que fan scrap i que realitzen pàgines, mini àlbums o altres per mostrar els productes d’una botiga 
Desing Team:  "Equipo creativo", equipo de personas que hacen scrap y que realizan páginas, mini álbumes u otros para mostrar los productos de una tienda o una marca.
Distressing: tècnica que reprodueix que un objecte sembli vell o desgastat.
Distressing: técnica que reproduce que un objeto parezca viejo o desgastado.Distress Ink: tinta que s'aplica per fer que un objecte sembli vell o desgastat.
Distress Ink: tinta que se aplica para hacer que un objeto parezca envejecido.Doodling: gargots, ratlles, sanefes.
Doodling: garabatos, rallas, cenefas.


E
Embellishments: decoracions varies per un treball d'scrap.
Embellishments: decoraciones varias para un trabajo de scrap.Embossing: tècnica per donar relleu a les tintes
Embossing: técnica para dar relieve a las tintas
Embost resist: consisteix a fer el nostre emboss bàsic (segell + tinta + pols) i després pintar per sobre amb tintes. En el cas que es vulgui pintar amb acríliques cal passar ràpidament una tovalloleta per sobre del segell perquè no s'assequi.

Embost resist: consiste en hacer nuestro emboss básico (sello+tinta+polvos) y después colorearlo por encima con tintas. En el caso de que se quiera pintar con acrílicas hay que pasar rápidamente una toallita por encima del sello para que no se seque.


Eyelets: traus metàl.lics.
Eyelets: ojales metálicos.


"Estarcido "
Consisteix a pintar motius decoratius mitjançant l'aplicació de plantilles (stencils).
1º Tenir la superfície a pintar neta i seca.
2º Posar la nostra plantilla (stencil) sobre la superfície i protegir els voltants perquè no s'embruti res.
3º Aplicar el producte triat (pintura, spray, tinta…) sobre la plantilla.
4º Retirar i deixar assecar.
Com veieu en la imatge, es pot aplicar sobre un un munt de superfícies, com a mobles, roba, parets i per descomptat els nostres treballs d'scrap!Estarcido  
Consiste en pintar motivos decorativos mediante la aplicación de plantillas (stencil).
1º Tener la superficie a pintar limpia y seca
2º Poner nuestra plantilla (stencil) sobre la superficie y proteger los alrededores para que no se ensucie nada.
3º Aplicar el producto elegido (pintura, spray, tinta…) sobre la plantilla.
4º Retirar y dejar secar.
Como veis en la imagen, se puede aplicar sobre un sin fin de superficies, como muebles, ropa, paredes y por supuesto nuestros trabajos de scrap!


F


Flors: Que seria dels nostres treballs d'scrap sense les nostres estimades flors!.
Hi ha infinitat de models a la venda. I de tots els materials imaginables, paper, tela, plàstic, argila polimèrica, feltre, ganxet, cintes, cremalleres…
Però la imaginació també fa que les que ens fabriquem a casa siguin espectaculars.
Us mostrem unes fotos perquè agafeu idees i vegeu quina varietat!
Flores: Que seria de nuestros trabajos de scrap sin nuestras queridas flores!.
Hay infinidad de modelos a la venta. Y de todos los materiales imaginables, papel, tela, plástico, arcilla polimérica, fieltro, ganchillo, cintas, cremalleras…
Pero la imaginación también hace que las que nos fabricamos en casa sean espectaculares.
Os mostramos unas fotos para que cojáis ideas y veáis que variedad!

Foam: làmines d'espuma per aplicar al nostres treballs. També s'anomena goma eva.
Foam: láminas de espuma para aplicar a nuestros trabajos. También llamada goma eva.


Freebies: Gratuït. Se’n diu de tot allò que hi ha a la xarxa (kits d’scrap digital, patrons, tipografies…) i que ens podem descarregar gratuïtament.
Freebies: Gratuito. Se dice de todo aquello que hay en la red (kits de scrap digital, patrones, tipografías…) y que nos podemos descargar gratuitamente.

G
Glossy: Brillant. Designa  tots els productes brillants o amb aspecte lacat. Moltes marques utilitzen la paraula Glossy en el nom dels seus productes.
Glossy: Brillante. Designa todos los productos brillantes o con aspecto lacado. Muchas marcas utilizan la palabra en el nombre de sus productos.
H
Heat gun tool: secador que s'utilitza en la tècnica del embossing.
Heat gun tool: secador que se utiliza en la técnica del embossing.


J
Journal: escriptura que afegim als nostres treballs per explicar la foto.
Journal: escritura que añadimos a nuestros trabajos para explicar la foto.


K
Kit: Conjunt de productes d’scrap que determinades botigues fan segons criteris de temes (casament, naixement, tardor,…) o segons colors, etc.
Els kits estan formats per:
- Papers impresos
- Enganxines
- Cintes
- Abecedaris
- ...

Kit: Conjunto de productos de scrap que determinadas tiendas hacen según criterios de temas  (bodas, nacimiento, otoño...) o según colores, etc...
 Los Kits estan formados por:
-Papeles impresos
-Adhesivos
-Cintas
-Abecedarios
-...
L
Layout (LO): pàgina (normalment) de 30,5 x 30,5cm (12' x 12'). Es decora d'infinitat de maneres.
Layout (LO): página (normalmente) de 30,5 x 30,5cm (12' x 12'). Se decora de infinidad de maneras.

Llimar i envellir papers:
Aquesta tècnica s'aplica moltíssim en scrapbooking. Hi ha diversos productes que són específics per dur-la a terme, com les tintes, sobretot les de tipus “vintage” i el distresser, que és una llima molt pràctica per als cants dels papers.
Però com tot, podem tirar mà de coses més quotidianes, com una llima d'ungles per gratar els cants o cafè per envellir el paper.
Limar y envejecer papeles:
Esta técnica se aplica muchísimo en el scrapbooking. Hay varios productos que son específicos para llevarla a cabo, como las tintas, sobretodo las de tipo “vintage” y el distresser, que es una lima muy práctica para los cantos de los papeles.
Pero como todo, podemos echar mano de cosas más cotidianas, como una lima de uñas para rascar los cantos o café para envejecer el papel.

M
Mask: plantilla per pintar, que al retirar crea formes diverses.
Mask: plantilla para pintar, que al retirar crea formas diversas.

Monocromàtic: esquema de diferents tonalitats del mateix color.
Monocromático: esquema de diferentes tonalidades de un mismo color.


P
Paspartu: cartolina a mode de marc per les fotos.
Paspartu: cartulina a modo de marco para las fotos.
Perfect pearls:
Són unes pólvores que tenen un efecte metàl·lic, o anacarat.
Tenen moltíssimes aplicacions amb altres productes, però el seu gran fort és treballar-los amb tintes i segells.
També donen molt bon resultat barrejant-los amb aigua i amb un spray crear fons. (per exemple amb stencils).
Perfect pearls:

Son unos polvos que tienen un efecto metálico, o anacarado.
Tienen muchísimas aplicaciones con otros productos, pero su gran fuerte es trabajarlos con tintas y sellos.
También dan muy buen resultado mezclándolos con agua y con un spray crear fondos. (por ejemplo con stencils).

Pestanya: Petit tros de paper que pot portar una etiqueta i que col·loquem enganxat a la foto o al paper. També el podem usar com a separador.
Pestaña: Pequeño trozo de papel que puede traer una etiqueta y que colocamos enganchado en la foto o en el papel. También lo podemos usar como separador.

Polietileno-polipropileno: plàstics i transparències per els nostres treballs.
Polietileno-polipropileno: plásticos y tranparencias para nuestros trabajos.

Punches: troqueladores.
Punches: troqueladoras.


Punchies: figures i formes de paper troquelades.
Punchies: figuras y formas de papel troqueladas.R
Ribbons: cintes.
Ribbons: cintas.


Roda cromàtica: També dita roda de colors. Aquesta eina permet observar visualment les relacions entre els diferents colors per tal d’escollir millor la combinació adequada per les nostres fotos i pàgines.

Rueda cromática: También llamada rueda de colores. Esta herramienta permite observar visualmente las relaciones entre los diferentes colores para escoger mejor la combinación para nuestras fotos y páginas. 
Rubber stam: segells de goma
Rubber stam: sellos de goma

Rub-on transfers: calcomanies transferibles.
Rub-on transfers: calcomanías tranferibles.S

Shabby Chic: fer servir tècniques d'envelliment per donar un aspecte de fet servir, amb influencies romàntiques.
Shabby Chic: usar técnicas de envejecimiento para dar un aspecto de usado, con influencias románticas.

Sand paper: escata
Sand paper: lija

Scraplift: copiar el treball i o detalls d'un disseny senyalant la prodedència.
Scraplift: copiar el trabajo y o detalles de un diseño señalando la procedencia.

Sketch: esbós previ al treball.
Sketch: boceto previo al trabajo.

Stamps: segells.
Stamps: sellos.

Stazon: tinta permanent apropiada per transparències i fotos.
Stazon: tinta permanente apropiada para tranparencias y fotos.


Stickers: adhesius.
Stickers: pegatinas.

Swap: Intercanvi. Base sota el principi de l’intercanvi, una persona organitza l’intercanvi. S’ha de crear un element d’scrapbooking sobre un tema i en un ordre que estableix la organitzadora. Cada persona crea els seus elements i els envia a l'organitzadora, que els redistribueix a totes les persones que han participat.
Els elements que s’intercanvien poden ser fets a ma però també productes fets com botons, cintes…

Swap: Intercambio. Base bajo el principio del intercambio, una persona organiza el intercambio. Se tiene que crear un elemento de scrapbooking sobre un tema y en un orden que establece la organizadora. Cada persona crea sus elementos y los envía a la organizadora, que los redistribuye a todas las personas que han participado.
Los elementos que se intercambian pueden ser hechos a mano, pero también productos hechos como botones, cintas…

T
Tags: etiquetes, targetes
Tags: etiquetas. tarjetas

Templates/stencils: plantilles.
Templates/stencils: plantillas. 
Tintes: Quadre cedit per la Silvia d'Scrapbloc, inspirat en un article de Maria-Helèna de Pasión por el scrap.
Tintas:Cuadro cedido por Silvia d’Scrapbloc, inspirado en un articulo de Maria-Helèna de Pasión por el Scrap. Gracias a las dos!!!.

Utte: No deixa de ser un emboss però de gra més gros així que dóna més volum però poca definició.
No serveix per a detalls petits, fins o textos.
És més per a segells grans i per cobrir tota una superfície fent un efecte com lacat.
Si s'escalfa es pot estampar damunt i queda marcat el segell (cal mullar-ho primer amb versamark perquè no quedi enganxat).

Utte: No deja de ser un emboss pero de grano más gordo así que da más volumen pero poca definición.
No sirve para detalles pequeños, finos o textos.
Es más para sellos grandes y para cubrir toda una superficie haciendo un efecto como lacado.
Si se calienta se puede estampar encima y queda marcado el sello (este hay que mojarlo primero con versamark para que no quede enganchado).v
Vintage: estil en els treballs de scrap que vol donar un acabat antic.
Vintage: estilo en los trabajos de scrap que quiere dar un acabado antiguo.

6 comentaris:

 1. Quin vocabulari més xulo serà l'enveja de tota Europa!!!!

  ResponElimina
 2. ¡Lo que hubiera dado yo por encontrarme un vocabulario cuando empecé! (^^) ¡Menos mal que la gente que me he ido encontrando en el camino es super maja y me han ido aclarando todas mis dudas!
  Estais haciendo un trabajo estupendo con este blog. Aunque permanezca calladita -la mayor parte del tiempo ;)- no me pierdo ni una entrada; estaré super atenta para aprender palabras nuevas.
  Gracias por estar ahí. Petonets ♥

  ResponElimina
 3. Super útil!!!! Millones y millones de gracias!!!!!!

  ResponElimina
 4. muchas gracias por compartir esto con todas, sobre todo con las que somos nuevas en esto que es una maravilla!!!!!!

  ResponElimina
 5. Quin gran article per a les que ens iniciem! moltes gràcies!

  ResponElimina